Smaller Default Larger

Wsparcie pedagogiczne i terapia

- diagnoza i terapia pedagogiczna

- zajęcia dla dzieci ryzyka dysleksji

- zajęcia i wsparcie w bieżących lekcjach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

- wyrównywanie zaległości szkolnych wynikających z nieobecności na lekcjach

- wspieranie umiejętności czytania i pisania

- wspomaganie edukacji matematycznej

- profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych

- kształtowanie gotowości szkolnej

- zajęcia rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym

- zajęcia dla dzieci o nieharmonijnym rozwoju

 

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

- diagnoza sytuacji edukacyjno-zawodowej ucznia

- budowanie indywidualnego planu działania