Smaller Default Larger

D

  diagnoza pedagogiczna

  rozpoznanie i ocena stanu osiągnięć ucznia, wyjaśnienie przyczyn tego stanu w odniesieniu do ucznia i jego środowiska oraz prognozowanie rozwoju jego osiągnięć; właściwa diagnoza trudności pozwala na podjęcie odpowiednich działań wspierających

  dysgrafia

  specyficzne trudności w zakresie opanowania techniki pisania (zaburzenia dotyczą niskiego poziomu graficznego pisma)

  dyskalkulia (dyskalkulia rozwojowa)

  specyficzne zaburzenie zdolności matematycznych

  dysleksja

  (w wąskim rozumieniu) – specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności czytania

  dysleksja rozwojowa

  zespół specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania, którego symptomy są na każdym etapie rozwojowym i występują od początku nauki szkolnej (określany w skrócie jako dysleksja); trudności objęte tym terminem przyjmują najczęściej formę dysleksji, dysgrafii, dysortografii i mogą występować w postaci izolowanej lub łącznie

  dysortografia

  specyficzne trudności w opanowaniu umiejętności poprawnego pisania (zaburzenia dotyczą różnego rodzaju kłopotów z prawidłowym zapisem, także błędów ortograficznych)

G

  grafomotoryka

  zdolność wykonywania ruchów dłoni i palców z wykorzystaniem narzędzia pisarskiego

H

  hiperdysleksja

  pojęcie to bywa używane do określenia trudności w czytaniu ze zrozumieniem; technika czytania jest dobra, ale treść przeczytanego tekstu jest niezrozumiała dla czytającego

K

  kompensacja

  kompensacja zaburzeń – wyrównywanie braków w jakimś obszarze poprzez zwiększoną aktywność w innej dziedzinie; łączenie ćwiczeń funkcji zaburzonych z ćwiczeniami funkcji niezaburzonych, aby wytworzyć mechanizmy psychologiczne, w których funkcje sprawniejsze pełnią rolę kompensacyjną i wspierają czynności funkcji zaburzonych

  korekcja

  korekcja zaburzeń – usuwanie nieprawidłowości, ćwiczenie funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności

L

  lateralizacja

  czynnościowa asymetria ludzkiego ciała, która wyraża się większą sprawnością narządów ruchu i zmysłów (oko, ręka, noga) położonych po jednej stronie ciała; brak funkcjonalnej dominacji jednej ze stron ciała może mieć negatywny wpływ na procesy edukacyjne dziecka

M

  motoryka duża

  zdolność wykonywania ruchów, w które zaangażowane są duże grupy mięśni (całe ciało lub duża jego część – ruch kończyn, tułowia, głowy)

  motoryka mała

  aktywność ruchowa dotycząca dłoni i palców

P

  pseudodysleksja

  trudności w czytaniu i pisaniu, które nie mają specyficznego charakteru, ze względu na to, że nie ograniczają się tylko do czytania i pisania, nie mają specyficznych symptomów i nie są uwarunkowane parcjalnymi zaburzeniami funkcji psychoruchowych; wynikają one z zaniedbania środowiskowego, błędów dydaktycznych szkoły, braku motywacji do nauki, przebywania w dwujęzycznym lub obcojęzycznym otoczeniu itp.

S

  specjalne potrzeby edukacyjne

  potrzeby, które ma każdy uczeń doznający różnego rodzaju trudności w uczeniu się, to potrzeby uczniów, którzy nie potrafią podołać wymaganiom programu nauczania realizowanego w standardowej formie i mają znacznie większe trudności w uczeniu się aniżeli większość rówieśników; zazwyczaj pojęcie to odnosi się jednak do potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, zaburzeniami parcjalnymi, zaburzeniami w zachowaniu oraz ponadprzeciętnymi zdolnościami  czytaj więcej ...

  specyficzne potrzeby edukacyjne

   patrz –> specyficzne trudności w uczeniu się

  specyficzne trudności w uczeniu się

  (zamiennie specyficzne potrzeby edukacyjne) – trudności w przyswajaniu umiejętności szkolnych występujące u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, trudności te mają bardzo wąski i ograniczony zakres, najczęściej dotyczące nauki czytania i pisania lub matematyki

  specyficzne zaburzenia językowe

  (w literaturze najczęściej pod nazwą SLI - Specific Language Impairment) – nietypowe problemy w przyswajaniu języka ojczystego polegające na trudności w wypowiadaniu się oraz rozumieniu mowy

T

  terapia pedagogiczna

  zindywidualizowane, zaplanowane, odpowiednie do diagnozy oddziaływanie wobec dzieci z trudnościami w uczeniu się za pomocą środków dydaktycznych i wychowawczych na przyczyny oraz przejawy trudności edukacyjnych.

  trudności edukacyjne

  patrz -> trudności w uczeniu się

  trudności w uczeniu się

  (zamiennie: trudności edukacyjne) - niemożność przyswojenia określonej wiedzy i umiejętności, związanych z przerabianym materiałem, w czasie przewidzianym programem nauczania, która może powodować zakłócenia w normalnym, codziennym funkcjonowaniu umysłowym, społecznym i emocjonalnym ucznia; jest to zjawisko niepożądane, dlatego tak istotne jest dążenie do jak najwcześniejszego wykrywania i rozpoznawania przyczyn trudności w uczeniu się, a następnie do eliminowania owych przyczyn.